Mångspråksbiblioteket

posted in: Biblioteket | 0

På Österslättsskolan har ungefär 1/3 av eleverna annat modersmål än svenska. Skolbiblioteket samarbetar med undervisande lärare i svenska som andraspråk för att kunna vara en resurs i elevernas språk- och läsutveckling. Två gånger per vecka har skolbibliotekarien lästräning med elever som håller på att lära sig svenska.

Under de tre senaste terminerna har skolbibliotekarien även drivit projektet Mångspråksbiblioteket, som syftar dels till att skapa ett bestånd av böcker på de modersmål som finns representerade bland skolans elever. Dels syftar projektet till att i samarbete med ämneslärare, modersmålslärare och studiehandledare utveckla samt sprida kunskap om hur eleverna kan använda dessa böcker för att utveckla både sitt modersmål och sin svenska. I december 2016 ansökte och fick skolbiblioteket externa medel för att utveckla Mångspråksbiblioteket.

Idag var Språkklassen tillsammans med sin lärare i skolbiblioteket för att få information och möjlighet att låna böcker från Mångspråksbiblioteket. I nuläget finns böcker på nitton olika språk.