Mentorer
Johnny Sundström : johnny.sundstrom@utb.karlshamn.se
Ghassan Al-Obaidi : ghassan.alobaidi@utb.karlshamn.se

Scheman