Mentorer
Jennie Kjellsson: jennie.kjellsson@utb.karlshamn.se
Emma Gunnarsson: emma.gunnarsson@utb.karlshamn.se
Mats Andreasson: mats.andreasson@utb.karlshamn.se

Schema 8c