Mentorer
Jennie Mattsson, jennie.mattsson@utb.karlshamn.se
Venus Shehab, venusahmed.ahmed@utb.karlshamn.se

Schema 8b