Mentorer
Jennie Karlsson, jennie.karlsson1@utb.karlshamn.se
Sanja Sesvecan Eriksson, sanja.sesvecaneriksson@utb.karlshamn.se

Schema 8a 18