Mentorer

Freddy Stark, freddy.stark@utb.karlshamn.se
Berit Johansson, berit.johansson@utb.karlshamn.se

Schema 8i3 180110