Mentorer

Freddy Stark, freddy.stark@utb.karlshamn.se
Emelie Palmquist, emelie.palmquist@utb.karlshamn.se

Schema 9i3